Skip to main content

قطعات متلاشی کره زمین - (Persian Edition)

Item Preview

texts
قطعات متلاشی کره زمین - (Persian Edition)


Topics تاریخ های جایگزین, تجدید نظر, حقیقت, اولویت, ایمان, جهان دو جنگ, خارج از جهان, مرگ هیتلر, سیاسی و علمی, داستان های کوتاه, موضع محصور دفاعی, موضع محصور دفاعی, موضع محصور دفاعی, جنوب قلعه, زیرزمینی, آلمان نازی, استالین, حماقت, شستشوی مغزی, کنترل, مهدی بابا, العاده, جهل, جمعی, شخصی, طولانی, ماجرا حماسه, جرقه, برلین, جنون, نبرد برای برلین, جهانی, رسول, جوانان هیتلر, سلامت نوجوان, کابوس, سایه, پیشوا وشخص مقتدر, آخرین هیتلر, ارتش, بقا, مرگ, مرگ و میر, صدراعظم رایش, گارد, خرید فروش, هواپیما, لوفت وافه, هواپیماهای آلمان, بایرن, خلبان, خلبان ازمایش کننده, هانا, آدولف هیتلر, کتاب مکاشفات یÙ
SHOW MORE


ÙاجراجÙÛÛ Ø­ÙØ§Ø³Û Ø¨Ù Ø¬ÙÙÙ, اÛÙ ÙجÙÙع٠از داستا٠کÙتا٠ب٠کاÙØ´ در زÙجÛر ک٠اتصا٠رÙØ­ اÙسا٠ب٠تکرار از زÙد٠ÙاÙد٠است.
 
ÙسÙت 001: Ø´ÙاساÛÛ Ø¨Ø¯
 
اگر Ùرد٠ÙÛ ØªÙاÙستÙد Ø¨Ø±Ø§Û Ø®Ùدشا٠Ùکر Ú©ÙÙØ¯Ø ÙÙ Ø Ù٠ب٠اÛÙ ÙعÙÛ ÙÛست Úرخش در اطرا٠اÛد٠ââ ÛÚ© بار Ø´Ø³ØªÙ Ø´Ø¯Ù Ø Ø³Ù¾Ø³ تکرار ââ Ùث٠جÙج٠ÙØ§Û Ø¨Ø³ÛØ§Ø±Û Ø¯Ø± Úرخ دÙار جÙت کباب کرد٠Ùرغ جا داد. اÙا Ùر بار Ú©Ù Ø¨Ø±Ø§Û Ø±Ø³Ûد٠ب٠جرÙÙ Ùراتر از ÙاکÙØ´ Ø®Ùد را ÙÛ ØªÙاÙÛد با پرسÛØ¯Ù Ø Ù٠بÙتر از اÛÙØ Ù Ø³Ù¾Ø³ آ٠را اÙجا٠ÙÛ Ø¯ÙÙد. Ø¢Ûا ÙÛ ØªÙاÙÛد تصÙر Ú©ÙÛد Ú©Ù ÚÚ¯ÙÙ٠است Ú©Ù ÙÛ ØªÙاÙد خطرÙاک باشدØ
اÛ٠سÙر از طرÛÙ ÙØ¶Ø§Û Ø¨ÛÙ Ú¯ÙØ´ Ø®Ùد است Ø Ú¯Ø³ØªØ±Ø¯Ù Ø¨Ú©Ø± شکا٠تÙÙاÛÛ Ø§Ø² ÙÛØ³ØªÛ Ø¨Ù Ø´Ø±Ú©Øª ÙØ§Û ØªÙÙا اÙØ¹Ú©Ø§Ø³Û Ø§Ø² زÙاÙÛ ØªØµÙر ÙÛ ÙÙØ´ÙÙد Ø Ø¯Ø± حا٠حاضر Ø·ÙÙاÙÛ Ø§Ø² تارÛØ® اÙÙضاء آ٠گذشت٠Ùگ٠داشت٠شÙد. سÙر ÙÛ Ù¾Ø±Ø³Ø¯ Ú©Ù ÚÚ¯ÙÙÙ Ø Ø¨Ù Ø¬Ø§Û Ø¢Ù Ø§Ø² Ú٠٠ب٠ÙÙÛ٠دÙÛÙ Ø ÙÙگاÙÛ Ú©Ù Ø¯Ø±Ø³Øª Ø®ÙاÙد اÙجا٠داد٠اÙد ٠اگر Ø Ú©Ù Ø¯Ø± آ٠تÙÙا ب٠دÙÛ٠تÛر٠Ùزخر٠حÙÛÙت بÙابراÛÙ Ø´Ø®ØµÛ Ú©Ù Ùرگز ÙÙÛ ØªÙاÙد آ٠را درک دÙبارÙ.
Ùطعات ÙتÙØ§Ø´Û Ú©Ø±Ù Ø²ÙÛ٠سÙر عÙر است. . . Ùراجع٠کÙÛد Ø´Ùا را در Ú¯ÙØ´ ÙØ§Û Ø¯Ûگر. 
 
ÙØ§Ø±Ø³Û ÙسخÙ, Simple English Edition Ù English Edition.
 
دÙعات بازدÛد : ÙÙرا٠با جÙا٠است. Ùطعات ÙتÙØ§Ø´Û Ú©Ø±Ù Ø²ÙÛÙ ÙÛز ÙÙجÙد است : [آذرباÛجاÙ]-QÉlpÉ YerØ [Ø¢ÙرÛکاÙس]-Fragment AardeØ [Ø¢ÙباÙÛاÛÛ]-Fragment TokÃ«Ø [Ø¢ÙÙاÙÛ]-Bruchstück ErdeØ [ارÙÙÛ]-Ô±Õ¼Õ¡Õ¶Õ±Õ«Õ¶ ÕÕ¸Õ²Õ¡Õ¯ÖÕ¸ÖÕ´Ø [اسÙÙاک]-Ãlomok ZemØ [اسÙÙÙÛاÛÛ]-Locenih ZemljaØ [اسپاÙÛاÛÛ]-Fragmento TierraØ [اÙدÙÙزÛاÛÛ]-Terpisah BumiØ [اÙÚ¯ÙÛسÛ]-Fragment EarthØ [اÙÙ ÙÛÙÛÙ¾ÛÙ]-Kaputol MundoØ [اÙÙ ÙاÙت]-Framment EarthØ [اÙکراÛÙ]-ФÑÐ°Ð³Ð¼ÐµÐ½Ñ ÐемлÑØ [اÛتاÙÛاÛÛ]-Frammento TerraØ [اÛرÙÙدÛ]-Ilroinnt CrÃ©Ø [باسک]-Banatu LurraØ [برÛ٠آÙرÛکاÛÛ Ø´ÙاÙÛ]-â  â â â â â â ¢â  â  â â â ¹Ø [بÙارÙس]-ФÑÐ°Ð³Ð¼ÐµÐ½Ñ ÐÑмлÑØ [بÙغارÛ]-ФÑÐ°Ð³Ð¼ÐµÐ½Ñ ÐемÑÑÐ°Ø [تاÛÙÙدÛ]-à¹à¸¢à¸ à¸à¸·à¹à¸à¹à¸¥à¸Ø [ترکÛ]-Kirinti TopraklamakØ [داÙÙارکÛ]-Fragment JordØ [رÙسÛ]-ФÑÐ°Ð³Ð¼ÐµÐ½Ñ ÐÐµÐ¼Ð»ÐµØ [رÙÙاÙÛاÛÛ]-Sfarâmatura PamântØ [Ù¹Ú©Úا زÙÛÙ-[زبا٠اردÙØ [زبا٠استÙÙÛ]-Kild MaaØ [زبا٠اÛسÙÙدÛ]-Aðskilja JörÃ°Ø [زبا٠ÙÛتÙاÙÛ]-Fragmentas ŽemeØ [سÙئد]-Brottstycke JordØ [سÙاحÛÙÛ]-Fragment ArdhiØ [صرب]-ФÑагменÑа ÐемÑÐµØ [×××ר ××רץ רס×ס-[عبرÛØ [عربÛ]-ФÑагменÑа ÐемÑÐµØ [ÙراÙسÙÛ]-Fragment TerreØ [ÙÙÙاÙدÛ]-Pirstovat MaapallonØ [ÙاتÛÙ]-Fragment TerramØ [ÙتÙÙÛ]-Fragments ZemeØ [ÙÙستاÙÛ]-Ulomek ZiemiaØ [ÙاÙاÛا]-Serpihan BumiØ [ÙجارستاÙÛ]-Repesz FöldØ [ÙÙدÙÙÛ]-ФÑÐ°Ð³Ð¼ÐµÐ½Ñ ÐемÑаÑÐ°Ø [ÙرÙÚÛ]-Fragmenter JordØ [ÙاÛÛØªÛ Ú©Ø±ÛÙÙ]-Fragmante LatÃ¨Ø [ÙÙÙدÛ]-Brokstuk AardeØ [ÙÙدÛ]-à¤à¥à¤à¤¡à¤¼à¤¾ पà¥à¤¥à¥à¤µà¥Ø [ÙÛتÙاÙÛ]-Vá» Ra Từng Mảnh Trái ÄấtØ [پرتغاÙÛ]-Fragmento TerraØ [ÚÚ©]-Ãlomek SvetØ [ÚÛÙÛ Ø³Ø§Ø¯Ù Ø´Ø¯Ù]-åå¼å°çØ [ÚÛÙÛ Ø³ÙتÛ]-ç段å°çØ [ÚاپÙÛ]-ãã©ã°ã¡ã³ã å°çØ [کاتاÙاÙ]-Fragment TerraØ [کر٠اÛ]-ë¶ìì§ ì¡°ê° ì´ì¹Ø [کرÙاتÛ]-Fragmenti ZemljaØ [Ú©Ùا٠گذاشتÙ]-Dameidiog DdaearØ [گاÙÛسÛاÛÛ]-Fragmentos TerraØ [گرجÛ]-á¤á áááááá¢á ááááááá¬áØ [ÛÙÙاÙÛ]-ÎÏαÏÏμα ÎÎ·Ø Ù [פר×Ö·×××¢× × ×¢×¨×-[ÛÛدÛØ´.
 
Ú©ÙÙات Ú©ÙÛدÛ: تارÛØ® ÙØ§Û Ø¬Ø§ÛگزÛÙ, تجدÛد Ùظر, Ø­ÙÛÙت, اÙÙÙÛت, اÛÙاÙ, جÙا٠د٠جÙÚ¯, خارج از جÙاÙ, Ùرگ ÙÛتÙر, سÛØ§Ø³Û Ù Ø¹ÙÙÛ, داستا٠ÙØ§Û Ú©ÙتاÙ, ÙÙضع ÙحصÙر دÙاعÛ, ÙÙضع ÙحصÙر دÙاعÛ, ÙÙضع ÙحصÙر دÙاعÛ, جÙÙب ÙÙعÙ, زÛرزÙÛÙÛ, Ø¢ÙÙا٠ÙازÛ, استاÙÛÙ, Ø­ÙاÙت, شستشÙÛ ÙغزÛ, Ú©ÙترÙ, ÙÙØ¯Û Ø¨Ø§Ø¨Ø§, اÙعادÙ, جÙÙ, جÙعÛ, شخصÛ, Ø·ÙÙاÙÛ, Ùاجرا Ø­ÙاسÙ, جرÙÙ, برÙÛÙ, جÙÙÙ, Ùبرد Ø¨Ø±Ø§Û Ø¨Ø±ÙÛÙ, جÙاÙÛ, رسÙÙ, جÙاÙا٠ÙÛتÙر, سÙاÙت ÙÙجÙاÙ, کابÙس, ساÛÙ, Ù¾ÛØ´Ùا Ùشخص ÙÙتدر, آخرÛÙ ÙÛتÙر, ارتش, بÙا, Ùرگ, Ùرگ Ù ÙÛر, صدراعظ٠راÛØ´, گارد, خرÛد ÙرÙØ´, ÙÙاپÛÙا, ÙÙÙت ÙاÙÙ, ÙÙاپÛÙاÙØ§Û Ø¢ÙÙاÙ, باÛرÙ, Ø®ÙباÙ, Ø®Ùبا٠ازÙاÛØ´ Ú©ÙÙدÙ, ÙاÙا, آدÙÙÙ ÙÛتÙر, کتاب ÙکاشÙات ÛÙØ­Ùا, Ø´ÙرستاÙ, Ùاتح, Ùتح, ÙÙاشات, ÙÛدر, ÙازÛسÙ, ÙاشÛسÙ, پرÙاز, ÙرÙر, پاÛا٠ÙعÙÛ, استÙادÙ, ÙÙاز, درک, بخشش, اسپاÙÛا, دستÛØ§Ø¨Û ÙÙÙÙÛت, تسÙÛÙ, برد٠دارÛ, ÙÙÙÙکاست, ÙÙاضع دÙاعÛ, جÛرÙ, راÛØ´, رÙسÛÙ Ø´ÙرÙÛ, ÙÙعÙ, اس اس, پاÛاÙ, ÙرÙاÙدÙ, Ø¢ÙÙا٠بزرگ, ÚکسÙÙاکÛ, جÙÙÙرÛ, Ù¾ÛرÙØ²Û ÙجÙÙع, ÙÙضع ÙحصÙر دÙاعÛ, شاÙد, اÛاÙات Ùتحد٠ارتش, ÙتحداÙ, تاکتÛÚ© رÙسÛ, تاکتÛÚ© ÙظاÙÛ, ارتش, Ø´Ú©ÙÙ, Ø´Ú©ÙجÙ, استاÙÛÙ, دÙÙت Ø´ÙرÙÛ, Ø­ÙÙÙ, کشتار سÛستÙاتÛÚ©, رÙسÛÙ Ùادر, خدÙت اجبارÛ, دÙÙاÙا٠خدÙت, رÙØ¨Ø±Û ÙÙØ·Ù, Ùس٠کشÛ, تحÙÛر, تÙÙÛÙ Ø®ÛاÙت, ضعÙ, Ú©Ùتر, ÙرÙØ´ اÙتجار٠حرÛÙ, دÛکتاتÙرÙا, ÙکاÙÛز٠ارتش, تاÙÚ© تÙپخاÙÙ, Ú©ÙاÛتÛ, جزر Ù Ùد, ÙحاصرÙ, بÙباراÙ, ÙÙضع ÙحصÙر دÙاعÛ, اس اس بخش, ÙازÛسÙ, ÙÙر جÙÚ¯, ÙÛÙ¾ÙÙتÛزÙ, اجساد, زرÙ, ÙÙØ·Ù, تشخÛص, Ø­ÙÛÙت, استعارÙ, Ø­ÙÙات تاÙÚ©, Ùخز٠سÙÚ¯ÛÙ, زرادخاÙÙ Ø´ÙرÙÛ, تÙÙ¾, ÙÙرÙاÙÛ, گرسÙÚ¯Û, گرداÙÙد٠اتحاد جÙاÙÛر, ÙÙدÙ, ÙÛاÙÙ, سرباز, گرÙÙباÙ, Ùزرع٠ÙاÙتزÛ, سرباز, ÙجرÙØ­, ارتش Ø¢ÙرÛکا, گرÙÙبا٠رÙسÛ, درÙغ شاÛعÙ, Ùبارزا٠ÙÙاÙÙت, خط غذا, ÙÙاد غذاÛÛ Ø§Ø±ØªØ´, Úادر ÙÛÚ©Ø´Ûد, تÛراÙداز, پشتÛباÙÛ ØªÙپخاÙÙ, اÙسÙÙ, ÙجرÙØ­, سرباز اÙعادÙ, ارÙاح, زÙداÙÛ, داستا٠کÙتاÙ, Ø­ÙÛÙت, ÙÙØ´ÙÙد, Ø­ÙÛÙت خطرÙاک, رÙاÙت, خصÙÙت, زباÙ, بÛÙÙد٠گÙÛÛ, اÙÙÙÛت Ø­ÙÛÙت, Ø­ÙÛÙت ÙعÙا, Ùرج Ù Ùرج, Ø­ÙÛÙت ÙÙگر, باطÙ, اشتباÙ, ÙÙط٠گرÙÙ, Ø°ÙÙÛت, ÙÙاÙÛÙ, Ùاضح, شکست, تردÛد, Ø·Ùز, غذا بد, زÛرزÙÛÙÛ ÙÙعÙ, Ø®ÙØ¨Û Ø¯Ùاع, غار, سربازا٠اÙعادÙ, اجÙاع, ÙÛات رÙسÛ, شجاعت, شکار تصاÙÛر, جÙÙÙ, حرÙت, احتÛاط, Ù¾ÛرÙزÛ, پاÛا٠تÙجÛÙ ÙعÙÛ, تارÛØ®, ÙÛتÙر, بÛÙÛ, اضطراب, غارت, پاÛاÙ, تاکتÛÚ©, Ø¢ÙرÛکاÛÛ, رÙسÛ, Ø´ÙرÙÛ ÙجاÙد, سÙاÙات ÙعÙÙÙ, سازÙاÙ, Ø¢ÚاÙس اطÙاعات ÙرکزÛ, ادار٠خدÙات استراتÚÛÚ©, اطÙاعات, ÙاÙÙÙÛ ØªØ­ÙÛÙات, دخÙ٠پرپÛÚ, ÙÙاضع تÙپخاÙÙ, ÙاشÛÙ ÙاÙ٠تÙÙÚ¯, ÙخزÙ, رÙØ´Ù, زÛر آب, Ø­Ùز٠عظÛÙ, پاÛ٠زÛرزÙÛÙÛ, ستاد ÙØ®ÙÛ, ÙÛتÙر, تارÛØ® زÙا٠آخرÛÙ, آخرÛÙ ÙÛتÙر, ÙÛتÙر, ÙÛتÙر Ø­ÙÛÙت, سبÛÙÙØ§Û Ø®ÙدÙ, ÙرÛاد Ø¢ÙÙاÙ, سخÙراÙÛ Ø¬Ø²ÙÛ, پارس سخÙراÙÛ, گراÙÛت, ÙÛرÙÛ ÙاÙا, ارÙاح, اÙعادÙ, اعداÙ, کشتار اÙساÙ, بردÙ, سخÙراÙÛ ÙÛتÙر, ÙÛا٠ÙرÙتÙÛ, ÙغÙاطÛس, ÙاÚÙ, شخصÛت, رÙاÙÛ, اسÛب ÙاپذÛرÛ, ابرÙدرت, ÙØ§Ø¬Û ÙÙدس, دجاÙ, ÙÙرÛ, اÙطباÙ, ادب, سÙا٠ÙاشÛستÛ, Ø¢ÙÙا٠ÙازÛ, ÙسÙسÙ, تاج, کاÙØ´ ÛاÙتÙ, Ùت٠عاÙ, رÙت٠زÙا٠زÙاÙ, استخر, ÙÛÙÛÙ٠رسÛدÙ, جÙعÛ, دÛÙاÙÙ ÙرداÙ, جÙÙÙ, Ú©ÛÙ٠جÙÛÛ, گراÙØ´, ÙجسÙÙ, تجدÛد, پاÛا٠جÙاÙ, ÙÛاÙت, رÙز آخر, کتاب ÙکاشÙات ÛÙØ­Ùا, تÙÙÛÙ ÙاÛاÙ, راگÙارÙÚ©, عذاب خداÛاÙ, زÙا٠پاÛاÙ, ÙÙÙÙکاست


Collection opensource

comment
Reviews

Reviewer: FragmentEarth - favoritefavoritefavorite - November 2, 2011
Subject: ناتوان ، انتخاب کمتر ، آن را دوباره آغاز شد.
قطعات متلاشی کره زمین عنوان رمان توسط Robert Skyler است. محور داستان ، سیاسی و علمی تخیلی ، ماجراجویی رمان روانی این مجموعه به بررسی مفهوم بهتری از معنی است.
فاقد شهرت و برجسته تنها و بی اهمیت از منابع اعتبار. این نویسنده از خود منتشر شخصا تحسین شده "سواد مشکوک" ما به ارمغان می آورد که جهان آزادانه می پرسد تنها در صورتی که ماهیت حقیقت به خودی خود یک حقیقت یا صرفا نظر شخصی؟ از طریق آزمون و خطا آن را آزمایش این نظریه ، در میان دیگران ، که بار حواس ما ، خفه کردن خلاقیت ما و در نهایت نابود تمایل ما برای بیان خود است.
آیا قدرت مهم از راه دور؟ چگونه دقیقا که یکی شلیک کردن چنگال بدنام دم شیطان –– باید نیاز تا کنون بوجود می آیند؟ آیا کنجکاوی تنها تفاوت بین جرم تلقی یا برائت؟ و اتمی واقعا همه آنها ترک خورده تا باشد؟ یا اینکه به سادگی به اندازه کافی برای پرسیدن این سوال بسیار است که شما ممکن است به خودتان پاسخ به این که می دانید ، که شما می دانید ، که شما می دانید ، چرا که فکر فکر فکر می کنم شما معتاد کافی است که تصور می کردند که شما فکر می کنید که شما فکر می کنید. داستان منحصر به فرد از ذهن منحصر به فرد ، فاقد انطباق ، شهرت و اعتبار از درام اجتماعی شده ، این مرغ و تخم مرغ سری طول می کشد نگاه الهام بخش در آجیل ها و پیچ و مهره از زندگی است.
SIMILAR ITEMS (based on metadata)
Community Texts
by Robert Skyler
texts
eye 228
favorite 0
comment 1
favoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Community Texts
texts
eye 838
favorite 0
comment 1
favoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Community Texts
texts
eye 182
favorite 0
comment 0
Community Texts
texts
eye 188
favorite 0
comment 0
Community Texts
texts
eye 174
favorite 0
comment 1
favoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Community Texts
texts
eye 49
favorite 0
comment 0